Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
Kalendarz Szkolny
Plan i harmonogram działań
Koncepcja Pracy Szkoły 2015-2020
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Podręczniki (które kupują rodzice) obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020
  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   do druku (doc)
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - Pawłowice
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - Oporówko
Zgoda na publikowanie informacji z e-dziennika
Oświadczenie rodziców o objęciu dziecka opieką stomatologiczną
Przedmiotowe systemy oceniania
Bezpieczeństwo
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021